Environmentální výchova jako součást školního vzdělávacího programu mateřské školy Sluníčko

Environmentální výchova je nauka o životním prostředí, využívání poznatků vědního oboru ekologie, zkoumá mechanizmy působení člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů.

Na realizaci environmentální výchovy se podílejí všechny vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a tím i náš školní vzdělávací program.

Aktivity školy při plnění úkolů Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO):

Vedeme děti k odpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu zdraví

Seznamujeme děti s kulturními tradicemi:

      Mikuláš (společné setkání celé MŠ, tvoření z recyklačního materiálu, dechová cvičení, nácvik tradičních
      říkadel a písní, EKO hrátky – úprava peklíčka,   návštěva divadelního představení Trampoty čertíka Culínka,
      Mikulášká nadílka s čertem a andělem)

     Vánoční svátky (staročeské tradice, jak se slaví v jiných zemích, setkání s rodiči, společný zpěv koled,
     výroba dárků z přírodních materiálů,vystoupení pro seniory v Penzionu pro důchodce)

     Masopust (výroba masek, seznamování se staročeskou kulturou, zvyky, říkadly, veselice celé MŠ)

     Velikonoce (staročeské tradice, výstava dětských výrobků v Krajské knihovně, setkání dětí všech školek 
     1.MŠ Karlovy Vary, tvoření a zdobení přírodních materiálů, velikonoční koledy)

     Den matek (rodinné vztahy, nácvik písní a básní o maminkách, výroba dárečků a přáníček z odpadových
     a přírodních materiálů)

     Den dětí (společné setkání celé MŠ, rodinné vztahy, zdravé sportování v přírodě, karneval)

Aktivně se podílíme na vytváření estetického prostředí školy

     Tvoření výstavek dětských prací, výzdoba oken výrobky dětí

     Šetrné zacházení s hračkami a zařízením školy, pomoc s úklidem hraček a pracovních materiálů

     Pomoc při hrabání listí, úklidu školní zahrady, zalévání a ochrana květinových truhlíků, nově vysázených
     keřů, a rostlin ve třídách

Vedeme k aktivnímu a samostatnému vyhledávání informací a obrázků na dané téma v knihách a encyklopediích

     Využití třídních knihovniček

     Spolupráce s rodiči, knihy z domova

     Pravidelné besedy na dané téma v pobočce Krajské knihovny v Lidické ulici

     Sledování pořadů, rozhovory o sledování Večerníčků doma

     Zapůjčení domácích zvířat na dopoledne, starost o ně

Vyvoláváme pravidelné diskuse, rozhovory a hry na dané téma

     Měsíční, či týdenní tematické okruhy

     Dramatizace pohádek o zvířátkách, vystoupení s pohádkami před ostatními třídami, před rodiči

     Námětové hry na lékaře, na popeláře, na květinářství, zahradnictví, hospodářství, ZOO, lesní království,
     na zvířátka,na dopravu apod.

     Diskuse s policisty, chovateli zvířat (pejsek Adélka), oční lékařkou, zubní lékařkou, myslivcem v prostorách
     MŠ i reálném prostředí lesa u krmelce, na dopravním hřišti, na bio farmě Kozodoj, Mini ZOO ve Staré Roli

Pozorujeme změny v přírodě vzhledem k ročnímu období

     Jaro – pozorování ptáčků na školní zahradě, stavění hnízd, naše veverka a její mláďata, návštěva bio farmy Kozodoj – zvířata a jejich mláďata, pozorování stromů na školní zahradě, v zahrádkách i v lese (stromy listnaté a jehličnaté), pojmenováváme jarní rostliny, barvy, zvířata a jejich mláďata, provádíme pokusy s klíčením, lisování jarních květin, tvorba herbáře, poslech a poznávání zvuků v přírodě i reprodukované)

     Léto – pozorování zahrad, zrání letního ovoce a zeleniny, ochutnáváme, poznáváme podle čichu, chuti. Příprava na prázdniny, připomínáme, jak se bezpečně chovat u vody, při koupání, slunění, hrách v přírodě (pozor na hady, bodavý hmyz, jedovaté rostliny) i na ulici (jízda na koloběžkách, kolech, on line bruslích)

     Podzim – zrání podzimního ovoce, spolupráce s rodiči (návštěva zahrádky, ovoce, zelenina, způsob růstu, péče, ochutnávání), sběr podzimních plodů (spolupráce s rodiči), výroba zvířátek, podzimníčků, úschova pro zvířátka na zimu, sběr listů (barvy, lisování, otiskování, porovnávání), barevné dny, Den spadaného listí (ukázková hodina pro studentky pedagogické školy), Dračí dny v MŠ, zvířátka na podzim – návštěva bio farmy Kozodoj

     Zima – zimní příroda, hry a pokusy se sněhem, ledem, bezpečné chování při zimních hrách, zimní sportování, péče o zdraví – zdravá strava, pohyb venku i ve třídách (dokoupení sportovního náčiní do tříd), pravidelná návštěva tělocvičny studia Carpe diem Lucie Mercové – cvičení Zumba, hrátky v solné jeskyni,návštěva krmelce, donesení plodů, které jsme sbírali na podzim, krmítko pro ptáčky, ozdoby stromů pro ptáčky (práce s lesními plody a přírodním materiálem)

Připravujeme tematické vycházky a výlety viz. výše

     Vycházky do lesa na lesní hřiště Ferda, ke krmelci, k rybníku, k řece, do zahrádek, bio farma Kozodoj, 
     mini ZOO ve Staré Roli, v Ostrově nad Ohří, mini ZOO na Dianě, léčivé prameny Karlových Varů, sportovní
     hřiště v okolí MŠ

Pečujeme o zeleň na školní zahradě

     Pomoc při jarním i podzimním úklidu, sběru odpadků, hrabání listí

Snažíme se šetřit energií, vodou, hygienickými prostředky

     Denodenní činnosti

     Velký problém netěsnící okna, při tom důležitost větrání místností, ale zároveň i dostatečné teplo

Vedeme k třídění odpadu

     Denodenní třídění papíru do sběrných nádob

     Tematické týdny (Čistíme vílí studánku, Pomáháme lesu)

     Účast na ekologicky výchovné pohádce O Balynce, dobrém štěněti v divadle Husovka

     Prohlídka výstavy o třídění odpadu v divadle Husovka

     Beseda u sběrných nádob na sídlišti

     Využívání odpadových materiálů k výrobě veselých chrastidel, obrázků, Mikulášů, modelování z papíru
     a dalších výrobků, během celého roku

Provádíme jednoduché pokusy

     S vodou (teplá, studená, led, pára), vodní hrátky

     S pískem

     Klíčení semen (světlo, tma, vzduch, voda, sucho, teplo, zima) a následné pozorování

     Manipulační hry s přírodninami, zkoumání pod lupou

     Třídíme plody, povídáme si o jejich užitku, jak pro zdraví člověka, tak pro zvěř i další množení

     Sušení ovoce

Učíme se rozeznávat a pojmenovat některé rostliny, živočichy

Zkoumáme různé látky a jejich vlastnosti (kámen, papír, dřevo, kov)

Učíme se uvědomovat si sebe sama jako člověka – živou bytost, rozlišujeme, co je pro člověka užitečné a naopak, co mu škodí

     Způsob oblékání vzhledem k ročnímu období

     Stravování, zdravá výživa

     Nebezpečnost škodlivých látek (kouření, alkohol, jedovaté rostliny, výpary z komínů)


Při všech těchto činnostech je velice důležitá spolupráce s rodiči. Většinou nám velice pomáhají při přípravě projektových dnů, při organizaci exkurzí, sběru materiálu apod.

Tento plán je přílohou ke Školnímu vzdělávacímu programu odloučeného pracoviště MŠ Východní – Sluníčko, třídním programům této školy a k Dlouhodobému plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace

Evaulace probíhá průběžně zápisy do třídních knih, v pololetním hodnocení, závěrečném hodnocení, besedami mezi učitelkami a vedoucí učitelkou odloučeného pracoviště. Plnění je dokumentováno na fotografiích viz. msvychodni.rajce.idnes.cz

Další aktualizace probíhá dle podmínek školy, možností další účasti na akcích, pořádaných městem a dalšími organizacemi a jiných nepředvídatelných úkazech a událostech.