Environmentální výchova – EVVO

 

Environmentální aktivity mohou být realizovány ve všech oblastech RVP PV, je to téma průřezové. Nejvíce pozornosti je EVVO věnováno v oblasti „Dítě a svět“. RVP PV stanovuje dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje), vzdělávací nabídku (činnosti, které pedagog dítěti nabízí), očekávané výstupy a upozorňuje na rizika, která ohrožují úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga.

Jednotlivé vzdělávací oblasti by se měly prolínat.

 

Cílem EVVO je vychovat a neučit žít lidi za změněných podmínek jinak, a to dobrovolně, aby věděli proč by se měli chovat jinak – chovali se uvědoměle.

 

Prostředky EVVO:

-          děti zažívají legraci EVVO není nudná a nepříjemná

-          dostávají informace vhodně zjednodušené a podané vzhledem k jejich věku

-          učí se poznávat všemi smysly

-          mohou projevovat aktivitu, zvídavost, tvořivost

-          mají možnost klást otázky, vyjádřit svůj názor

-          naslouchají příběhům z knížek o přírodě

-          hrají vhodné nesoutěživé hry

-          společně s dospělým obdivují přírodu a její součásti

-          seznamují se s zacházením se živými tvory nebo životním prostředím z okolí MŠ, domova

-           se seznamují se životem předků

-          seznamují se s životem jiných kultur

-          přiměřeně se podílejí na práci pro přírodu (krmení zvěře, ptáků na krmítku, sběr odpadků)

-          pracují při výtvarných činnostech s přírodninami

-          zpívají a naslouchají hudbě přírody

-          učí se základům vědeckého pozorování (objevy, pokusy, experimenty)

-          vypěstují si rostlinu

-          seznamují se s tím, že pokrmy jsou připravovány z rostlin živočichů, hub, tedy jsou z přírody

-          jsou venku každý den, učí se od přírody

-          jsou informovány o bezpečných způsobech pohybu a pobytu venku (jak se nezranit, co jíst, co ne,
           jak se neztratit, co dělat, když)

-          oslavují významná jubilea, při nichž se rozvíjí vztah k přírodě

-          učí se chránit své tělo před nepříznivými dopady znečištění životního prostředí (kouř cigarety,
           výfukové plyny, velký hluk, oslnivé světlo)

-          mohou manipulovat s pomůckami

-          zažívají ocenění svých výtvorů a výsledků

 

Očekávané výstupy EVVO:

-          vybudování úcty k životu

-          rozvíjení schopnosti obdivovat přírodu

-          pěstování pokory, pěstování vědomí, že člověk je součástí přírody

-          pěstování vědomí, že štěstí a úspěch nemají pouze materiální základ

-          šetření potravinami, posilování skromnosti

-          pozitivní vztah k přírodě –netrápit, neničit, neobtěžovat

-          přímý kontakt s přírodou

-          upřednostňování místních výrobků

-          vhled do technologií (jak se co dělá, z čeho se vyrábí)

-          poznávání historie krajiny v okolí MŠ

-          vnímání přírody v časových úsecích

-          chápání základních dějů v přírodě (koloběhy, vztahy mezi rostlinami a živočichy)

-          uvědomování si vlivu životního prostředí na zdraví člověka

-          vědomí, že škůdci nejsou jen škůdci – tedy, že každý tvor má svůj smysl

-          postupné poznávání našich i světových biotopů a jejich obyvatel

-          návaznost na roční období, podnikání sezónních aktivit

-          udržitelný provoz MŠ – předcházení vzniku odpadů, šetření energiemi, třídění odpadu

 

Tato kritéria jsem čerpala z publikace PhDr.Kateřiny Jančaříkové, PhD.  – Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Upravila jsem je podle podmínek školy.

Uvedené prostředky i výstupy EVVO slouží jako dotazník pro hodnocení práce učitelky v MŠ.

Pavlína Tvrzová - VUOP Tašovice