CESTY A CESTIČKY

 

Motto: „Trojí cestou můžeme dojít k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí; za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“ (Konfucius)

 

Vést děti k získávání informací, rozvíjet jejich schopnosti a nadání, pěstovat návyky je mnohdy těžší než vykonat činnosti za děti. Snažíme se  připravit dítě na vstup do základní školy a širší společnosti a tím položit základy k celoživotnímu vzdělávání.  Naší snahou je, aby dítě bylo fyzicky a psychicky odolné, mělo povědomí o zdravém životním stylu, umělo s ostatními spolupracovat, komunikovat, mělo povědomí o mezilidských morálních hodnotách, esteticky vnímalo, tvořilo a prožívalo.

 

Výchovně vzdělávací proces je bez speciálního zaměření. Nesvazuje nás pravidly, rituály, ale je vysoce variabilní. Preferujeme kvalitu nad kvantitou.

Rodiče zveme na společná odpoledne do mateřské školy, kde je připraven program (výtvarné a pracovní dílny, konstruktivní hry apod.).

 

Školní vzdělávací program v plném znění se nachází v prezentačních kapsách ve vestibulu mateřské školy.